Δελτία Τύπου

Μήνυμα Χριστουγέννων 2012

 

 

ΜΗΝΥΜΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΣΩΤΗΡΙΟΥΕΤΟΥΣ 2011
ΠαντὶτῷπληρώματιτῆςἘκκλησίας


«Εὐφραίνεσθεδίκαιοι, οὐρανοίἀγαλλιᾶσθε
σκιρτήσατετὰὄρη, Χριστοῦγεννηθέντος

 

ἈγαπητάτέκναἐνΚυρίῳ,

 

Ἐνμέσῳτῆςζοφώδουςνυκτὸς, ὅτανψῦχοςπνευματικῆςψυχρότητοςκαὶψηλαφητόνσκότοςἀπαισιοδοξίαςκυριαρχεῖεἰςτὸνκαθημερινόνμαςβίον, εὑρισκόμεθαεἰςὁμοίανθέσινμετὰτοῦΠροφητάνακτοςΔαυΐδ, τὴνὁποίανπεριγράφειεἰςτούςΨαλμούς, ὅτεκατεδιώκετοἀπότούςἐχθρούςαὐτοῦ: «Ἀπώλετοφυγήἀπἐμοῦκαὶοὔκἐστιἐκζητῶντὴνψυχήνμου» (Ψαλμ. ΡΜΑ΄ ). Δὲνὑπάρχειδιέξοδοςδιαφυγῆς. Αἰσθανόμεθαὅτιεἴμεθαπρὸἀδιεξόδουκαὶοὐδεὶςἐνδιαφέρεταιδιὰνὰμᾶςβοηθήσῃ. Ἀλλά, ἀκόμηκαὶἐὰνκύκλῳἡμῶναἱδιέξοδοιεἶναικεκλεισμέναι, δηλαδή, ἐκτῶνἀνθρώπωνδὲνεὑρίσκομενβοήθειαν, ὑπάρχειπάντοτεἡδιέξοδοςπρὸςτὰἄνῳ, ὅθενκαὶσυνεχίζειὁΨαλμωδός: «Ἐκέκραξαπρόςσε, Κύριε· εἶπα· Σύεἰἐλπίςμου, μερίςμουεἰἐνγῆζώντων» (Αὐτόθι). ὍθενκαὶἡμεῖςἂςστραφῶμενπρὸςτὸνΘεόνκαὶΣωτῆραἡμῶν, ὅστιςμόνονδύναταινὰβοηθήσῃἡμᾶςεἰςτὴνδυσχερῆθέσινεἰςτὴνὁποίανεὑρισκόμεθα.

Διὰτοῦτο, ἄλλωστεἐνηνθρωπήθηὁΚύριος, εἰςβοήθειανἡμῶν, διόκαὶσήμερονψάλλωμεν: «ἘπεσκέψατοἡμᾶςἐξὕψουςΣωτήρἡμῶν», διότιπράγματιἐντῷσπηλαίῳἀνέτειλενὁἭλιοςτῆςΔικαιοσύνηςκαὶἡμεῖς «οἱἐνσκότεικαὶσκιᾷ, εὕρομεντὴνἀλήθειαν», ἤτοιτὴνὁδόντῆςσωτηρίας, καὶεἰςἕτερονσημεῖονπάλιν: «ΤοῦΚυρίουἸησοῦγεννηθέντοςἐκτῆςἁγίαςΠαρθένου, πεφώτισταιτὰσύμπαντα· (…) ὅτιΘεὸςἐνσαρκὶἐφάνη, Σωτὴρτῶνψυχῶνἡμῶν». Χαρμόσυνονλοιπόν, καίφωτεινόνεἶναιτὸμήνυματῆςτοῦΧριστοῦγεννήσεωςκαίπληροῖτὰςψυχάςἡμῶνἐλπίδος, πρᾶγματὸὁποῖονκατἐξοχήνἔχομενἀνάγκησήμερον.


Διὰτοῦτο, ἂςδοξάσωμεντὸνσήμερονγεννηθένταΒασιλέατοῦσύμπαντοςκαὶἂςδιδαχθῶμενἀπὸτὸπαράδειγματαπεινώσεωςτὸὁποῖονμᾶςδιδάσκει. Ἂςἴδωμενποῦἐγεννήθη, κατὰτὸ «Δεῦτεἴδωμενπιστοί, ποῦἐγεννήθηΧριστός·ἀκολουθήσωμενλοιπὸνἔνθαὁδεύειἀστήρ, μετὰτῶνΜάγωνἈνατολῆςτῶνΒασιλέων. Ἄγγελοιὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστωςἐκεῖ·ποιμένεςἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴνἐπάξιον·Δόξαἐνὑψίστοιςλέγοντες, τῷσήμερονἐνΣπηλαίῳτεχθέντι, ἐκτῆςΠαρθένουκαὶΘεοτόκου, ἐνΒηθλεὲμτῆςἸουδαίας». Βλέποντεςτὴντοιαύτηνταπείνωσιν, τοῦΔημιουργοῦκαὶκτίστουτῶνἁπάντων, ἂςμετριάσωμενκαὶἡμεῖςτὰςφιλοδοξίαςἡμῶν. ἊςπαραμερίσωμενκάθεπάθοςγεννώμενονἐκτῆςφιλαυτίαςἡμῶνκαὶἂςεὐτρεπίσωμεντὰςκαρδίαςἡμῶνἵναὑποδεχθῶμενκαὶἡμεῖςτὴνἄκτιστονχάρινΑὐτοῦ, διότιαὐτὸςεἶναιὁσκοπόςτῆςὑπάρξεώςμας, νὰφθάσωμενεἰςτὴνθέωσινκαίνὰγίνωμενὅμοιοιτῷΘεῷ: «ἌνθρωποςγίνεταιΘεός, ἵναΘεὸντὸνἈδὰμἀπεργάσηται». ΑὕτηεἶναιἄλλωστεἡεὐδοκίατοῦΘεοῦὅπωςμᾶςἐφανέρωσενὁὕμνοςτῶνἈγγέλων:


«ΔόξαἐνὑψίστοιςΘεῷκαὶἐπὶγῆςεἰρήνη, ἐνἀνθρώποιςεὐδοκία».


Εὐδοκία, ἑρμηνεύεταιὡςτὸ «προηγούμενον» θέληματοῦΘεοῦ. Τὸἀγαθὸν, τέλειονκαὶεὐάρεστονΑὐτοῦθέλημα, αὐτότόὁποῖονπραγματικῶςἐπιθυμεῖὁΘεός, δίχωςτὴνπαρεμβολήνἄλλωνπαραγόντων. Διότιἡπαρεμβολήἄλλωνπαραγόντων, ὅπωςεἶναιτόἰδικόνμαςθέλημα, γίνεταιαἰτίανὰἐνεργῇτὸ «ἑπόμενον» θέλημάτου, τὸὁποῖονκαὶπαραχώρησιςκαλεῖται. Διότι, ἐπίπαραδείγματι, ὁΘεόςθέλεινὰσωθοῦνὅλοιοἱἄνθρωποικαὶνὰἔλθουνεἰςἐπίγνωσινἀληθείας. ΑὐτόεἶναιτόπροηγούμενονΑὐτοῦθέλημα, ἡεὐδοκίαΤου. Ἐπειδήὅμωςἔχειπλάσειτούςἀνθρώπουςἐλευθέρους, ἐάνκάποιοιἀπότούςἀνθρώπουςκάνουνκακήνχρῆσιντῆςἐλευθερίαςτωνκαὶδὲνἐπιθυμοῦντὴνσωτηρίαντων, τότεὁΘεόςπαραχωρεῖ, ἢτοιἐπιτρέπεινὰἐνεργήσῃτὸἰδικόντωνθέλημακαὶνὰμὴσωθοῦν. ὉΘεός, λοιπόνεὐδοκεῖτὴνσωτηρίανἡμῶν, ἀλλάδιὰνὰσωθῶμενπρέπεινὰσυνευδοκῶμενκαὶἡμεῖς. ἩἐνανθρώπησιςτοῦΚυρίουεἶναιἡεὐδοκίαεἰςτὴνὁποίανἀναφέρεταιὁδοξολογητικόςὕμνοςτῶνἈγγέλων. ὉΘεόςἐπίσηςεὐδοκεῖκαὶτὴνσωτηρίανπάντωνἡμῶν.


Ἂςσυνευδοκήσωμεν, λοιπόνκαὶἡμεῖςκαὶἂςσυνεργήσωμενμετὰτοῦΣωτῆροςδιὰνὰἐπιτύχωμεντοῦσκοποῦμας. Ὅθεν, ἐπιδαψιλεύοντεςεἰςὅλουςὑμᾶςτὰςεὐχάςκαίεὐλογίαςτῆςἹερᾶςἡμῶνΣυνόδου, εὐχόμεθαὅπωςὁἐνσπηλαίῳγεννηθεὶςκαὶἐνφάτνῃἀνακλιθεὶςΒασιλεὺςτῆςΔόξηςΧριστόςὁΘεόςἡμῶν, δωρίσῃεἰςπάνταςὑμᾶςτὴνσωτηριώδηχάρινΑὐτοῦκαὶεἰρηνικόντὸννἐονἐνιαυτόνκατὰτὴνΑὐτοῦεὐδοκίαν. Ἀμήν. Γένοιτο.

 

Ἐνἔτεισωτηρίῳ ,ΒΙA’ τῇ 13/ 26 ῃΔεκεμβρίου
ΗΙΕΡΑΣΥΝΟΔΟΣ


ὉἈρχιεπίσκοπος
ὉἈθηνῶνΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ


ΤὰΜέλη
ὉἈττικῆςκαὶΔιαυλείαςΑΚΑΚΙΟΣ
ὉΘεσσαλονίκηςκαὶΔημητριάδοςΜΑΞΙΜΟΣ
ὉΛαρίσηςκαίΠλαταμῶνοςΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ὉΕὐρίπουκαὶΕὐβοίαςΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
ὉἈμερικῆςΠΑΥΛΟΣ
ὉΠειραιῶςκαὶΣαλαμῖνοςΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
ὉἈττικῆςκαὶΒοιωτίαςΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ὉΠόρτλαντ & ΔυτικῶνἩνωμένωνΠολιτειῶνΜΩΫΣΗΣ
ὉΧριστιανουπόλεωςΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ὉΜαραθῶνοςΦΩΤΙΟΣ
ὉΒρεσθένηςΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ὉΘεουπόλεωςΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ὉΛόχΛόμoντΣΕΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Με κατάνυξη και ζεστασιά τα Χριστούγεννα

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος