Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν 2019

Τὴν Πέμπτη, 10/23-5-2019, πραγματοποιήθηκε, ὅπως εἶχε ἀποφασισθεῖ, ἡ ΣΤ΄ Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ συγκρότημα ἐκδηλώσεων «Νησὶς» στὴν Κηφισιά, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε πρόθυμα γιὰ τὴν Σύναξη ὁ ἰδιοκτήτης αὐτοῦ καὶ πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Κων/νος Καραμῆτσος.

sinaxi klirou 1
sinaxi klirou 11

Τὸ ἄνοιγμα τῆς Συνάξεως ἔγινε μὲ προσευχή, τὴν ἔναρξη τῆς ὁποίας ἔκανε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος (οἱ δύο αὐτοὶ Ἀρχιερεῖς ἦταν καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Προεδρείου), Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθὼς καὶ δεκάδες Κληρικοί μας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ, τὴν Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας μας ἀπὸ ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς ἐπικράτειας.

sinaxi klirou 2

Σύντομο εἰσαγωγικὸ μήνυμα ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

sinaxi klirou 3

Κατόπιν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος χαιρέτισε ἐπευλογῶντας τὴν Σύναξη.

sinaxi klirou 4

κολούθησε ἡ πρώτη Εἰσήγηση, ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο μὲ τίτλο: «Ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως κατὰ τὰς παρ’ Ἐνορίαν καὶ ἐν Μοναστηρίοις ἱεροπραξίας», διακρινομένη γιὰ τὴν καλὴ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Κανονικὴ τεκμηρίωση, μὲ σαφῆ συμπεράσματα καὶ προτάσεις γιὰ τὴν καλύτερη καὶ εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Σώματος, σύμφωνα μὲ τὴν Παράδοση καὶ τὸ Ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκτροπῶν καὶ σφαλμάτων.

κολούθησε ὑποβολὴ γραπτῶν ἐρωτημάτων ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο πρὸς τὸν Εἰσηγητὴ γιὰ τὴν ἐπίλυση ἀποριῶν καὶ τὸν καλύτερο τονισμὸ σημαντικῶν σημείων τῆς Εἰσηγήσεως, στὰ ὁποῖα ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἔδωσε ἐπὶ εἰκοσάλεπτον τὶς δέουσες ἀπαντήσεις μὲ εὐγλωττία καὶ σαφήνεια.

sinaxi klirou 5

ν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀνέπτυξε τὸ δεύτερη Εἰσήγηση, ἡ ὁποία εἶχε τίτλο: «Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Μυστηρίων Γάμου καὶ Βαπτίσεως», μὲ παρουσίαση οὐσιαστικὰ τῶν κυρίων θέσεων σχετικῆς Συνοδικῶς ἐγκεκριμένης Ἐγκυκλίου περὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος θεολογικῶς καὶ ποιμαντικῶς-πρακτικῶς τούτου θέματος. [Βλ. ΕΔΩ]

ν συνεχείᾳ, ὑπεβλήθησαν ἐπίσης γραπτὰ ἐρωτήματα στὸν Εἰσηγητή, ὁ ὁποῖος προέβη στὴν καλύτερη διασάφηση ὁρισμένων σημείων τῆς Εἰσηγήσεως μὲ ποιμαντικὴ διάκριση, παραπέμψας κάποια ζητήματα γιὰ καλύτερη μελέτη καὶ ἀπόφαση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

sinaxi klirou 6

Τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς τρίτης Εἰσηγήσεως μὲ τίτλο: «Ἡ νομικὴ προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.», ἡ ὁποία συμπεριλάμβανε καὶ προβολὴ ἐπὶ ὀθόνης ἐκτενῆ ἀποσπάσματα ἀπὸ παλαιότερη πανεπιστημιακὴ παράδοση καὶ ἀπὸ σχετικὰ πρόσφατες συνεντεύξεις τοῦ Καθηγητοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ συνειδητοποιηθεῖ καλύτερα ἡ ἀρχικὴ ἀνεπηρέαστη νομικὴ ἄποψή του ὑπὲρ τῆς χρήσεως τοῦ Νόμου 4301/2014 ἀπὸ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τὴν ὁποίαν ἄλλαξε ἀπὸ δῆθεν θεολογικῆς πλευρᾶς κατόπιν αἰτήσεως πελατῶν του, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ σχισματικοὶ καὶ ἀποστατικοὶ σκοποί τους, ἀλλ’ ὅμως οἱ νεώτερες δημόσιες τοποθετήσεις του ὑπὲρ τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ προγράμματος τοῦ δῆθεν Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ τῶν πρωτοπόρων Οἰκουμενιστῶν, ὅπως τοῦ Ἀθηναγόρου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν συγχρόνων τοιούτων, προκειμένου νὰ ὑποστηρίξει ἄλλον πελάτη του πρώην Νεοημερολογίτη κληρικὸ στὴν σύναψη δευτέρου γάμου, τὸν ἀπέδειξαν ἐκ περισσοῦ πλήρως ἀναρμόδιο καὶ ἀπορριπτέο ὥστε νὰ ἐκφράσει τὸ ἐκκλησιολογικῶς καὶ νομικῶς ὀρθὸν γιὰ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἦταν πέρα καὶ ἀπὸ ξεκάθαρος καὶ πειστικὸς στὴν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος τῆς ἀναγκαίας προσλήψεως ἀπὸ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας, τῶν νομικῶν μορφῶν τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου, ἀντιμετωπίσας ἐπιτυχῶς κάποιες κύριες κατηγορίες ἀντιδρώτων, τὶς ὁποῖες ἀπέδειξε ἐναργέστατα ὡς ἀνυπόστατες.

Κατόπιν, ἀκολούθησαν γραπτὰ ἐρωτήματα πρὸς τὸν Εἰσηγητὴ καὶ διεξήχθη συζήτηση διαρκείας μίας τουλάχιστον ὥρας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἀποσαφηνίσεως πολλῶν σχετικῶν θεμάτων καὶ ἐπιτυχοῦς ἀντιμετωπίσεως ἐπὶ τὸ λεπτομερέστερον διαφόρων ἀνησυχιῶν καὶ ἐπιφυλάξεων, οἱ ὁποῖες ἐκφράσθηκαν ὁμολογουμένως μὲ εὐπρέπεια καὶ σεβασμὸ ἀπὸ κάποιους ἐκ τῶν παρόντων Κληρικῶν.

sinaxi klirou 8

Σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ παρέμβαση τοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικολάου Δημαρᾶ, διδάκτορος Νομικῆς, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἱκανοποίησή του ἀπὸ τὴν πρόσκτηση ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ νομικοῦ καλύμματος τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, βάσει μάλιστα καὶ τῆς συνυποβληθείσης ἐξόχου Ὁμολογίας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλώσας καὶ τὴν πλήρη ἐμπιστοσύνη του στὸν Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὡς πρὸς τὸ σημαντικὸ αὐτὸ θέμα.

sinaxi klirou 7

Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτό, εἶχε προαποσταλεῖ στοὺς Κληρικούς μας μαζὶ καὶ μὲ τὴν σχετικὴ Πρόσκληση γιὰ τὴν παροῦσα Σύναξη Κληρικῶν καὶ εἰδικὸ τεῦχος ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, μεγάλου σχήματος (21×30 ἑκ.), 90 σελίδων, μὲ τὸν τίτλο: «Ὁ Νόμος 4301/2014 γιὰ τὴν νομικὴ μορφὴ τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων στὴν Ἑλλάδα», μὲ εἰδικὰ ἐπεξηγηματικὰ καὶ ἀπολογητικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα ἔχουν κυκλοφορηθεῖ ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

λήξη τῆς Συνάξεως ἔγινε μὲ τὴν Ἀπόλυση ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο στὶς 15:00’.

κολούθησε παράθεση τραπέζης στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ στοὺς παρόντες Κληρικούς καὶ τέλος, μετὰ καὶ τὶς ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες ἐκτὸς τῆς Αἰθούσης τῆς Συνάξεως, ποὺ περιλάμβαναν ὅσους Κληρικοὺς εἶχαν ἐναπομείνει, διότι εἶχε ἤδη καὶ πρὸ τῆς τραπέζης ἀναχωρήσει μέρος αύτῶν λόγῳ ταξιδίων κλπ., οἱ συμμετέχοντες ἀπεχώρησαν μὲ πολὺ καλὲς ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν ὀργάνωση, τὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν μας.

sinaxi klirou 10

Σημειωτέον, ὅτι διενεμήθη σὲ ὅλους τοὺς παρόντες Κληρικοὺς ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ Μυστήρια τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου, ὅπως καὶ δύο σχετικὰ Φυλλάδια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἐκδόσεώς της, μὲ βασικὲς θεολογικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἀρχὲς γιὰ τὰ Μυστήρια αὐτά, προκειμένου νὰ ὑπάρχει δυνανότητα μελέτης τοῦ ὑλικοῦ, ὅπως καὶ γνωστοποιήσεως τοῦ περιεχομένου τους σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ποὺ θὰ προσέρχεται γιὰ τὴν τέλεση τῶν Μυστηρίων αὐτῶν στοὺς Ναούς μας. [Βλ. τὰ Φυλλάδια σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ]

sinaxi klirou 9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Μεσοπεντηκοστής και του Αγίου Χριστοφόρου.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Συμμετοχὴ σὲ χειροτονία Ἐπισκόπου στὴν Βουλγαρία Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος