Δελτία Τύπου

Στον Πειραιά η συνοδική εκδήλωσις για την θλιβερή επέτειο

Ἐνενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος ἀπὸ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη χρονιά, τὸ 1924, ὁπότε ἔγινε ἡ ἐπάρατος ἀλλαγὴ τοῦ πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ νέου Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἦταν τὸ πρῶτο βῆμα, ποὺ περιελάμβανε ἡ αἱρετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 κι ἄνοιξε τὴν κερκόπορτα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιὰ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν ἐπέτειο, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὀργάνωσε ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση, γιὰ νὰ τιμήσει τὰ πρόσωπα, τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἀγῶνες ὅλων ἐκείνων τῶν ἁγνῶν γνησίων Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ κράτησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία ἀνόθευτη καὶ καθαρὴ ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς ἑορτολογικῆς καινοτομίας καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Κεντρικὸς Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη Ὁμιλία του ἔκανε μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῶν γεγονότων πρὶν καὶ μετὰ τὸ 1924. Περιέγραψε τοὺς ἀγῶνες καὶ τὰ δεινὰ τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων προπατόρων μας καὶ στηλίτευσε τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τὸ προδοτικὸ ἔργο τους, ἀντλώντας παραδείγματα καὶ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν Πατερικὴ γραμματεία καὶ τὴν Κανονικὴ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε ἰδιαιτέρως τὸ μέγεθος τῆς πτώσης τῶν Οἰκουμενιστῶν, τῶν ἀκολούθων τῶν ὁποίων ἡ συνειδησιακὴ διάβρωση εἶναι τόσο βαθειά, καὶ ἡ ἄμβλυνση τῶν ὀρθοδόξων αἰσθητηρίων καὶ κριτηρίων τέτοια, ποὺ τοὺς καθιστᾶ ἀπαθεῖς θεατὲς τῶν γεγονότων, ἀνήμπορους νὰ ἀντιδράσουν δυναμικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἀκόμα καὶ σὲ ὅσα ἀπεχθῆ, ἀντορθόδοξα καὶ προδοτικὰ γεγονότα συμβαίνουν αὐτὲς τὶς μέρες στὸ ἐσβεσμένο Φανάριο ἀπὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη καὶ τοὺς ὁμόφρονες αὐτοῦ.

Τὴν παρουσίαση τῆς Ἐκδηλώσεως εἶχε ἀναλάβει καὶ διηκόνησε ἐπιτυχῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐνῶ ὁ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ὑπὸ τὸ Μουσικολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Διονύσιο Ἁγιοκυπριανίτη, ἐπένδυσε μουσικὰ τὴν Ἐκδήλωση μὲ κατάλληλους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου προβλήθηκε ἕνα μικρό, ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὸ βίντεο-ἀφιέρωμα μὲ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα, στὰ ὁποῖα προβάλλονται πρόσωπα καὶ γεγονότα, σταθμοὶ τῆς ἐνενηκονταετοῦς πορείας τῶν ἀγώνων τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων, ὡς ἐν εἴδει μνημοσύνου καὶ ἐλαχίστου φόρου τιμῆς στοὺς ἱεροὺς Ἀγωνιστές, Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς ποὺ ἐτίμησαν καὶ ἐλάμπρυναν τὸν αἱμοτοβαμμένο ἱερὸ ἡμῶν Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως ἀνοθεύτου τῆς Ὀρθῆς καὶ Σωτηρίου Ὁμολογίας, ἐν μέσω ἀπεινῶν διωγμῶν, μὲ τὶς θυσίες, τὸν ἔνθεο ζῆλο καὶ τοὺς ἀκαμάτους μόχθους τῆς σεβαστῆς βιοτῆς καὶ πολιτείας τους.

Τὴν ἐπιμέλεια καὶ παραγωγὴ τοῦ φωτογραφικοῦ ἀφιερώματος ἀνέλαβαν μὲ ζῆλο καὶ ἔφεραν εἰς αἴσιον πέρας ὁ π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Διακόνος Λεωνίδας Πίττος.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ἔκανε μιὰ συνοπτικὴ παρουσίαση τοῦ νέου καὶ ἀξιολόγου βιβλίου γιὰ τὸν Ἅγιον Γλυκέριον Ρουμανίας, συγγραφέας τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Σὲ αὐτὸ παρουσιάζεται μὲ γλαφυρότητα καὶ ἱστορικὴ ἀκρίβεια ὁ θαυμαστὸς βίος καὶ τὰ πνευματικὰ παλαίσματα, οἱ ἀγῶνες καὶ τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστη ὁ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης Γλυκέριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Ρουμᾶνοι Ἀδελφοί μας, στὰ ἐνενήντα χρόνια καὶ τῶν δικῶν τους παράλληλων ἀγώνων γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν χώρα τους.

Τὸ παρὸν στὴν ὁμολογιακὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδωσαν οἱ ἐν Ἀττικῇ ἐνδημοῦντες Ἀρχιερεῖς μας, οἱ Σεβασμιώτατοι: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός• οἱ Θεοφιλέστατοι: Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὅπως καὶ ὁ Παρουσιαστὴς Γαρδικίου κ. Κλήμης, Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.

Ἡ προσέλευση τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων ἦταν συγκινητικὴ καὶ ἰδιαιτέρως πολυπληθής. Ἄξια μνείας εἶναι ἡ προσέλευση ὅσων Ἀδελφῶν ἦλθαν ἀπὸ τὴν ἐπαρχία καὶ διήνησαν τόσα χιλιόμετρα, γιὰ νὰ εἶναι παρόντες καὶ συνεπεῖς στὸ προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εκ της επισήμου ιστοσελίδος της Ι. Συνόδου

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Μνήμη Αποστόλου Φιλίππου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Καμίνια

ΕΠΟΜΕΝΟ

Αγιοκατάταξις της Νεομάρτυρος Αικατερινης εκ Μάνδρας

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος