Δελτία ΤύπουΕγκύκλιοιΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα

Ἀριθμός Πρωτ. 2642

ΑΘΗΝΑΙ 10/23-10-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς
Ἅπαν τὸ Πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους, οἱ μαθηταὶ παρέλαβαν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα τους, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντὶ βιβλίων, κάποια ἔντυπα τιτλοφορούμενα «φάκελοι μαθήματος». Οἱ «φάκελοι» διαθέτουν τὰ κάτωθι χαρακτηριστικά:

α) Δὲν ὑπάρχει συνοχή, ἀλλά πρόκειται γιὰ συρραφὴ διαφόρων κειμένων καὶ εἰκόνων, μὲ κύρια πηγὴ τὸ διαδίκτυο. Οὐσιαστικῶς εἶναι «πλίνθοι καὶ κέραμοι ἀτάκτως ἐριμμένοι».

β) Ὁ κάθε τέτοιος «φάκελος» εἶναι διανθισμένος μὲ ἐλάχιστες Ὀρθόδοξες Εἰκόνες, ἀλλὰ πολλὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις δυτικῆς τεχνοτροπίας, πολλὰ σκίτσα καὶ κακότεχνες παραστάσεις μοντέρνας «τέχνης», ὅπως ἡ «ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου», ὅπου παρουσιάζονται δύο περίεργα ἀνθρωπόμορφα ὄντα νὰ ἐναγκαλίζονται, ζωγραφικοὶ πίνακες ὅπου ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Σαμαρείτιδα εἰκονίζονται ὡς ἀνήκοντες σὲ κάποια μαύρη φυλὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἡ Παναγία μας ὡς Γιαπωνέζα, ἤ ἀλλοῦ πάλι ἡ Παναγία καὶ ὁ Χριστός ὡς Ἐρυθρόδερμοι Ἰνδιάνοι. Τί ἄλλο παρὰ σύγχυση στὶς ψυχές τῶν παιδιῶν μπορεῖ νὰ προξενήσει μία τέτοια ποικιλία; Ὁ Χριστός, ἡ Παναγία Μητέρα Του καὶ οἱ Ἅγιοί μας ὑπῆρξαν ὡς ἱστορικὰ πρόσωπα σὲ συγκεκριμένους τόπους καὶ χρόνους καὶ ἀνῆκαν σὲ συγκεριμένες φυλές. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς εἰκονίζουμε ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Διότι κλονίζεται ἔτσι ἡ ἱστορικότητά τους καὶ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση, ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὑπῆρξαν στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ γιὰ μυθολογικὲς προσωπικότητες.

Ἂν οἱ συναθροίσαντες στοὺς «φακέλους» αὐτὲς τὶς ζωγραφικὲς παραστάσεις ἤθελαν νὰ τονίσουν τὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ τὶς φυλές τῆς γῆς, θὰ μποροῦσαν νὰ παραθέσουν Εἰκόνες Ἁγίων διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, τοῦ Ἁγίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἀλεουτίου (ὁ ὁποῖος μαρτύρησε ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Ἰησουϊτῶν) κ.ἄ..

Σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθμίδων ἔχουν διασπαρεῖ εἰκόνες καὶ ζωγραφικὲς παραστάσεις τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Βούδδα, δῆθεν ἁγίων ποὺ ὅμως δὲν ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ δὲν παραλείπονται φωτογραφίες ἀπὸ συμπροσευχὲς «ὀρθοδόξων» μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους. Αὐτὸ ἐπιτείνει τὴν σύγχυση τῶν παιδιῶν, στὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐξισώνεται ἡ Ὀρθοδοξία μὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς πλάνες.

γ) Τὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα συμπεριέλαβαν οἱ συρραφεῖς (καὶ ὄχι συγγραφεῖς) τῶν ἐντύπων αὐτῶν, εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀπαράδεκτα. Σελίδες ὁλόκληρες μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κοράνι, προσευχὲς αἱρετικῶν «ἁγίων» (ὅπως τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης) καὶ ἀναφορὲς γιὰ τὴν μωαμεθανικὴ θρησκεία, τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὶς αἱρετικὲς παραφυάδες, ὑπάρχουν σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθμίδων! Κάθε θέμα παρουσιάζεται μὲ τὶς ἀντίστοιχες γνῶμες καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ αὐτὸ ὄχι στὰ πλαίσια μιᾶς ἐγκυκλοπαιδικῆς πληροφορήσεως περὶ τοῦ τὶ πρεσβεύει ἡ κάθε θρησκεία, σὲ κάποια μαθήματα στὶς ἀνώτερες βαδμίδες, ἀλλὰ οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς εἶναι διάχυτες σὲ ὅλες τὶς σελίδες τῶν ἐντύπων ὅλων τῶν σχολικῶν τάξεων. Αὐτά, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐπιχειρήματα καὶ θέσεις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἀπροκάλυπτα πλέον προπαγανδίζεται, καθιστοῦν τοὺς «φακέλους» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐντελῶς ἀκατάλληλους γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἐπληροφορήθημεν, ὅτι ἤδη κάποιοι εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὸ ἀντορθόδοξο (ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ πλέον) μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἔλαβαν τὴν ἀπάντηση, ὅτι ὅσοι δηλώνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν δικαιοῦνται τέτοιας ἀπαλλαγῆς. Ἐτέθη, λοιπόν, τὸ δίλημμα, εἴτε νὰ ἐπιμείνουν γιὰ τὴν ἀπαλλαγή καὶ τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε νὰ ἀναζητήσουν ἄλλους τρόπους ἀντιδράσεως.

Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου εἴτε νὰ χαρακτηρισθοῦν οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ὡς μὴ Ὀρθόδοξοι (πρὸς χαρὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν), εἴτε νὰ γίνει τὸ μάθημα ἐντελῶς προαιρετικὸ μὲ τὴν ὑποκίνηση τῶν Ὀρθοδόξων, (πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος τῶν ἐθνομηδενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιώνουν μὲ τόσο ἐπαίσχυντο τρόπο τὴν Παιδεία μας), ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας προέκρινε τὴν υἱοθέτηση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν μας τοῦ μέτρου ἀντιδράσεως, τὸ ὁποῖο προτείνει ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων», καὶ ἀντί δηλώσεων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα, νὰ ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαράδεκτους τοὺς «φακέλους μαθήματος», συμπληρώνοντας τὸ συνημμένο στὴν παροῦσα Ἀνακοίνωση ἔντυπο διαμαρτυρίας. Πρὸς τὸ παρόν, θὰ ἐπιμείνουμε νὰ ἀποσυρθοῦν αὐτὰ τὰ κακόδοξα ἔντυπα ἀπὸ τὰ Σχολεῖα καὶ θὰ ἀναζητηθοῦν ἐπισταμένα νομικοὶ τρόποι ἀντιδράσεως γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀπαλλαγῆς.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἐκκλησία μας θὰ ἐντείνει τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν εὐρύτερη καὶ καλύτερη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στὶς Ἐνορίες της, τὰ ὁποῖα ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναλαμβάνουν νὰ γίνουν τὰ σύγχρονα «Κρυφὰ Σχολειά» τῆς Πατρίδος μας. Πρὸς τοῦτο, ἀπαιτεῖται συντονισμένη προσπάθεια τῶν πιστῶν μὲ τοὺς Ἐφημερίους καὶ Ἐπιτρόπους κάθε Ἐνορίας, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς κατὰ τόπον Ἀρχιερεῖς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ἡ δήλωσις εἶναι ΕΔΩ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Αρτεμίου Κορυδαλλού.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ἡ 8η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νε.Ο.Σ.

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος