Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης/22ας Νοεμβρίου 2021

Τὴν Δευτέραν, 09/22-11-2021, συνῆλθεν εἰς τετάρτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησεν ἐπὶ τοῦ μόνου θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως, τὰ νέα μέτρα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἕνεκα τῆς πανδημίας ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς χώρους λατρείας καὶ ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς:

Παραμένουσα σταθερὰ εἰς τὰς προειλημμένας ἀποφάσεις Αὐτῆς, ἐπαναλαμβάνει μετ᾽ ἐπιτάσεως ὅτι τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἢ μὴ δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικόν, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικόν. Διὰ τοῦτο οὐδεὶς ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος ἐπιτρέπεται νὰ δίδῃ εἴτε προτρεπτικάς, εἴτε ἀποτρεπτικὰς συμβουλὰς διὰ τὸν ἐμβολιασμόν τινος, ἄλλως φέρει εὐθύνην διὰ τὰς συνεπείας τῶν συμβουλῶν αὐτοῦ.

ἀσθένεια τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ εἶναι ὑπαρκτὴ καὶ θανατηφόρος καὶ ἤδη διαπιστοῦνται ἀπώλειαι ζωῶν εἰς τὸ φιλικὸν καὶ οἰκογενειακὸν περιβάλλον ἑκάστου, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον. Διὸ καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ τήρησις μέτρων προστασίας ἐκ μέρους ὅλων.

ντιτιθέμεθα εἰς τὸν διαχωρισμὸν τῶν πιστῶν εἰς ἐμβολιασθέντας καὶ μή. Πρέπει νὰ διαφυλαχθῇ ὁ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη μεταξὺ ὅλων, ὁ δὲ ἐμβολιασμὸς δὲν πρέπει νὰ ἐξελιχθῇ εἰς παράγοντα διχονοίας καὶ ἔριδος μεταξὺ τῶν πιστῶν.

Καλοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἀσθενοῦντας ἐξ οἱασδήποτε μεταδοτικῆς νόσου νὰ περιορίζωνται εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν καὶ νὰ μὴ κυκλοφοροῦν δημοσίως.

σαύτως, ποιούμεθα ἔκκλησιν δι᾽ ἅπαντας τοὺς κυκλοφοροῦντας δημοσίως, ἐμβολιασθέντας καὶ μὴ ἐμβολιασθέντας, πρὸς τήρησιν τῶν ἀποστάσεων ἀσφαλείας, τακτὴν χρῆσιν ἀντισηπτικοῦ εἰς τὰς χεῖρας, χρῆσιν καλύμματος ρινὸς καὶ στόματος, ἀλλὰ καὶ τὴν τακτικὴν διενέργειαν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων πρὸς ἀνίχνευσιν τυχὸν μολύνσεως. Λυπούμεθα ὅμως διὰ τὸ ὅτι τὸ κόστος τῶν ταχέων διαγνωστικῶν ἐξετάσεων διὰ τοὺς μὴ ἐμβολιασθέντας εἶναι σχετικῶς ὑψηλόν, ἐνῷ διὰ τοὺς ἐμβολιασθέντας εἶναι μηδενικόν. Εὐχόμεθα νὰ γίνῃ κατανοητόν, ὅτι ὁ καταναγκασμὸς φέρει ἀντίστροφα ἀποτελέσματα ἐξ ἀντιδράσεως καὶ νὰ ἀρθῇ εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον.

Τέλος, δηλοῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δὲν διαθέτει ἔμμισθον προσωπικόν. Ἀκόμη καὶ οἱ Κληρικοὶ ἡμῶν εἶναι ἐθελονταὶ καὶ ἄμισθοι, οἱ δὲ ἐκτελοῦντες ἐθελοντικῶς χρέη Ἐπιτρόπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς εἶναι συνήθως πρόσωπα μὴ ἔχοντα δυνατότητα ἢ καὶ δικαιοδοσίαν ἐλέγχου. Συνεπῶς, δὲν διαθέτει τὸν ἐλεγκτικὸν μηχανισμὸν διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν προβλεπομένων πιστοποιητικῶν εἰσόδου εἰς τοὺς χώρους Λατρείας. Ἄλλωστε, τοῦτο δὲν συνάδει μὲ τὸ ὅλον ἦθος, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διαχρονικῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Του εν Αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος