Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἅπαντες εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν

Ἅπαντες εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῶν Ἀθηνῶν

 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Συνεδρίασιν Αὐτῆς τῆς 10/23-01-2018, ἠσχολήθη μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς ὑποκλοπῆς τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἐκ μέρους τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς ἀρχαίας Δαρδανίας. Ἐσχολιάσθη θετικῶς ἡ πάνδημος συγκέντρωσις διὰ τὸ θέμα τοῦτο εἰς Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ἔνθα παρέστησαν Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὶ καὶ Ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

 

Καὶ τοῦτο διότι, πέραν πλήθους τῶν ἱστορικῶν ἀποδείξεων τῆς ἑλληνικότητος τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, κάθε προσπάθεια παρουσιάσεως αὐτῶν ὡς μὴ Ἑλλήνων ἀντίκειται καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὡς γνωστόν, ὁ Προφήτης Δανιὴλ ρητῶς προφητεύει ὅτι τὸν Βασιλέα τῶν Περσῶν ἐπρόκειτο νὰ νικήσῃ ὁ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων, τὸν ὁποῖον ἔμελλε νὰ διαδεχθοῦν τέσσαρες μικρότεροι Βασιλεῖς ἀπὸ τὸ ἔθνος αὐτοῦ (οἱ διάδοχοι τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου) (βλ. Δανιὴλ Η´ 20-22). Ἀκόμη, εἰς τὸ Βιβλίον τῶν Μακκαβαίων ἀναφέρεται ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ὡς Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ἑλληνιστικὴ κυριαρχία εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν: «Βασιλεία Ἑλλήνων» (Α´ Μακκ. Α´ 1-10). Περιοριζόμεθα εἰς δύο μόνον ἀναφορὰς ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διὰ νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἀπασχολεῖ σήμερον τὴν Ἑλληνικὴν κοινὴν γνώμην, πέραν τῆς ἐθνικῆς, ἔχει καὶ Βιβλικὴν διάστασιν.

 

Ἐπιπλέον, ἡμεῖς, ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες πολῖται καὶ μάλιστα ὡς πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δημητριάδος Γερμανοῦ, ὅστις κατήγετο ἀπὸ οἰκογένειαν ψαριανῶν μπουρλοτιέρηδων, ἀλλὰ κυρίως τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ὅστις ὑπῆρξεν ὁ τελευταῖος Ἕλλην Μητροπολίτης Πελαγονίας μὲ ἕδραν τὴν πόλιν τοῦ Μοναστηρίου (τὴν σημερινήν Μπίτολα τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων) καὶ ἠγωνίσθη σθεναρῶς διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας, ἔχομεν ἠθικὸν χρέος καὶ καθῆκον, ὅπως συμμετέχωμεν ἐνεργῶς εἰς κάθε δρᾶσιν καὶ εἰρηνικὴν ἐκδήλωσιν ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας.

 

Ὡς ἐκ τούτου, καλεῖται ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει ἅπαντες ὅσοι δύνανται ὁποθενδήποτε προερχόμενοι, νὰ δώσουν τὸ ἠχηρὸν παρὸν εἰς τὸ Συλλαλητήριον ὑπὲρ τῆς ἀποτροπῆς τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας ἐκ μέρους τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, τὸ ὁποῖον διοργανοῦται εἰς τὴν Πλατεῖαν Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν τὴν Κυριακήν, 4ην Φεβρουαρίου (ν.ἡ.), περὶ ὥραν 14:00.

Ἡ Μακεδονία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ μόνον Ἑλληνική!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Ο λαμπρός εορτασμός των Θεοφανείων

ΕΠΟΜΕΝΟ

Η μνήμη του εν Αγίους Πατρός ημών Αντωνίου.

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος