Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐγκαίνια Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς

ΤΗΝ Κυριακὴ Ε’ Ματθαίου, 12/25-7-2021, τελέσθηκαν μετὰ πάσης ἱεροπρεπείας τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ καὶ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς. Τὸ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς εἶχε τελεσθεῖ ἡ σχετικὴ σύντομη Ἀκολουθία προετοιμασίας τῶν πρὸς κατάθεσιν Ἁγίων Μαρτυρικῶν Λειψάνων, ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὰ ὁποῖα περιλάμβαναν ἀποτμήματα τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ, Τρύφωνος, Μάμαντος, Χαραλάμπους, Ἀλεξάνδρου ἐν Κεντουκέλλαις καὶ Ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Νταοῦ Πεντέλης.

Eng1

 

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος πρὸ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ «Καιροῦ» ἀνέγνωσε γονυπετὴς τὶς πρὸς τοῦτο ὁρισθεῖσες δύο μεγάλες Εὐχὲς τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων. Μετὰ δὲ τὴν ἔνδυση τῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσέλθει γιὰ τὴν ἱερὰ Τελετή (ἐκτὸς τοῦ οἰκείου Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ἦσαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὡς καὶ οἱ Θεοφ/τοι Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλαζίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος), καὶ μετὰ τὴν Δοξολογία, ἅπαντες ἐξῆλθαν γιὰ τὴν Λιτάνευση τῶν ἱερῶν Λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ. Συμμετεῖχε εἰκοσάδα Πρεσβυτέρων, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιο, ὁ ὁποῖος μὲ τοὺς ἐντεταλμένους Πατέρες φρόντισε γιὰ τὴν ἄψογη ἑτοιμασία καὶ διεξαγωγὴ τῆς ὅλης Τελετῆς, ἕξι Διάκονοι καὶ πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

Eng2

Eng3

 

Eng4

Κατὰ τὶς τρεῖς λιτανεύσεις γινόταν κάθε φορὰ καὶ ἡ ἀντίστοιχη ἀνάγνωσις τοῦ Ἀποστολικοῦ καὶ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος πρὸ τῶν κεκλεισμένων Πυλῶν τοῦ πρὸς ἐγκαινιασμὸν περιλάμπρου Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὸ καλυμμένο Δισκάριο μὲ τὰ ἱερὰ Λείψανα περιέφεραν ἐναλλὰξ ἅπαντες οἱ συμμετέχοντες ἅγιοι Ἀρχιερεῖς. Μετὰ τὸ «Ἄρατε πύλας» καὶ τὴν εἴσοδο στὸν Ναό, ἀκολούθησε ἡ χρῖσις τοῦ κυτίου τῶν ἱερῶν Λειψάνων μετὰ Ἁγίου Μύρου καὶ ἡ «ἐμφύτευσίς» τους στὸ «φυτὸν» στὴν ὀπὴ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἀφοῦ μακαρίσθηκαν οἱ Κτήτορες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ τοποθέτησις τῶν ἀπειραρίθμων ἀναγεγραμμένων ἐπὶ χαρτίων ὀνομάτων ζώντων καὶ κεκοιμημένων, τὰ ὁποῖα εἶχαν παραδοθεῖ πρὸς τοῦτο ἀπὸ Κλῆρο καὶ Λαό, ἐντὸς τοῦ «φυτοῦ» τῆς Ἁγίας Τραπέζης, πρὸς διηνεκῆ μνημόνευσίν τους στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Στὸ μεταξύ, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος περιεβλήθη τὸ λευκὸν «σάβανον», ὡς κύριος Τελετουργὸς τῆς ὅλης ἐντυπωσιακῆς καὶ κατανυκτικῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας· μὲ λευκὲς ποδιὲς περιεβλήθησαν καὶ ἕτεροι Ἀρχιερεῖς, πρὸς ὑποβοήθησιν στὰ τῆς ἱερᾶς Τελετῆς.

Eng5

 

φοῦ σφραγίσθηκε τὸ «φυτὸν» μὲ τὸ μαρμάρινο σκέπασμα καὶ περιεχύθη γιὰ τὴν ἐπικόλληση μὲ βρασμένο κηρό, ἡ Ἁγία Τράπεζα πλύθηκε ἀρχικὰ μὲ εὐλογημένο ὕδωρ, κατόπιν ἀρωματίσθηκε μὲ αἰθέρια ἔλαια ἀναμεμιγμένα μὲ οἶνο καὶ τέλος ἐχρίσθη καὶ ἁγιάσθηκε μὲ ἅγιο Μῦρο, τὸ ὁποῖο ὑφαπλώθηκε ἐπ’ αὐτῆς ἀπὸ τὶς χεῖρες τοῦ Τελετουργοῦ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καὶ ἡ ἐπιφάνεια καὶ τὰ πλαϊνὰ μέρη τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἀπεστεγνώθησαν δεόντως καὶ προσεκτικῶς. Ἐπὶ τῶν τεσσάρων δὲ ἄκρων αὐτῆς ἐπικολλήθησαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ Εὐαγγελιστές.

Eng6

Eng7

 

Eng9

Eng8

 

Eng10

 

Κατόπιν, τοποθετήθηκε τὸ «κατασάρκιον» καὶ περιεδέθη ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης πρὸς «ἔνδυσίν» της, τοποθετήθηκαν τὰ καλύμματα αὐτῆς, τὸ Ἀντιμήνσιο μὲ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, θυμιάσθηκε τὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ ὁ Ναός, ἔγινε ὁ καθαγιασμὸς ὅλου τοῦ θείου Οἴκου δι’ Ἁγίου Μύρου μὲ τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Τελετουργὸ καὶ ἐν τέλει ἀνάφθηκε ὁ λῦχνος (κανδήλα) τοποθετηθεὶς ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀκολούθησε Δέησις καὶ Ἀπόλυσις.

Eng11

Eng12

Eng13

Eng14

 

 

Eng15

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μυσταγωγικῆς ἐπιτελέσεως τούτων ἁπάντων, ἀνεγινώσκοντο οἱ κατάλληλες πρὸς τοῦτο Εὐχές, ἐψάλλοντο οἱ σχετικοὶ στίχοι, οἱ δὲ Χοροὶ τῶν Ψαλτῶν ἀπέδιδαν μετὰ συνέσεως καὶ γλυκύτητος τοὺς καταλλήλους ἱεροὺς Ψαλμοὺς καὶ Ὕμνους.

Eng16

 

Eng17

ν συνεχείᾳ, ἀκολούθησε ἡ ἐπιτέλεσις τῆς πρώτης λαμπρᾶς Θ. Λειτουργίας ἐπὶ τῆς καθιερωθείσης καὶ καθαγιασθείσης Τραπέζης, ὁ δὲ Οἶκος τοῦ Κυρίου πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ἦταν πλέον πλήρης τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

Eng18

Eng19

 

Κατὰ τὸ Κοινωνικὸν σύντομη ἑόρτια καὶ περιεκτικὴ Ὁμιλία ἐπὶ τῆς θαυμασίας Τελετῆς τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

 

Eng20

 

Κατόπιν, κοινώνησαν πολλοὶ πιστοὶ καὶ ἀκολούθησε ἡ ἱερὰ Ἀπόλυσις, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ μὲν Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε εὐχὲς πρωτίστως στὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κυπριανό, ὁ δὲ Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς εὐχαρίστησε δεόντως τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς προσελθόντας, ἀναφερθεὶς ἐν συντομίᾳ στὸ ἱστορικὸ ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, ἔργο εὐλογίας καὶ φροντίδος τοῦ ἀειμνήστου Πατρός, Γέροντος καὶ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ, Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος καὶ κατέλιπε μνήμη ἀγαθὴ καὶ κληρονομία ἱερὰ στοὺς κατὰ πνεῦμα διαδόχους αὐτοῦ.

Eng21

Eng22

κτὸς τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν πιστῶν, παρέστησαν καὶ οἱ τοπικὲς δημοτικὲς ἀρχές, μὲ πρῶτο τὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦ. Διενεμήθηκαν δὲ σὲ ὅλους οἱ σχετικὲς εὐλογίες τῶν ἁγίων Ἐγκαινίων.

κολούθησε σύντομη δεξίωσις μὲ κέρασμα καὶ προσφωνήσεις στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καὶ τέλος παρετέθη γεῦμα σὲ χῶρο πλησίον τῆς Μονῆς στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς, καὶ στοὺς συνοδούς τους, ἰδίως μάλιστα σὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν προσέλθει ἀπὸ μακριά.

ἔκδηλη εὐλογία τοῦ Κυρίου στὸ σημαντικὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας μας ἐνεδυνάμωσε ὅλους τοὺς συμμετέχοντας πρὸς ἐξακολούθησιν τοῦ καλοῦ Ἀγῶνος τῆς Πίστεως καὶ τῆς κατὰ Χριστὸν τελειώσεως. Εἴθε ὁ καθαγιασθεὶς Οἶκος τοῦ Κυρίου νὰ διαμένει ἀσάλευτος ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καὶ νὰ ἀποτελεῖ ὅπως μέχρι σήμερα Φάρο εὐλογίας καὶ Λιμάνι σωτηρίας γιὰ τοὺς καλοπροαιρέτους πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς στὰ τόσο δύσκολα χρόνια μας!

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου

ΕΠΟΜΕΝΟ

Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος