Δελτία ΤύπουΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠληροφόρησις

Ἐγκύκλιος διὰ τὸν Καθαγιασμὸν τοὺ Ἁγίου Μύρου


Παρασκευή29Μάρτιος2019

Ἀριθμός Πρωτ. 2817

Ἐν Ἀθήναις, 08/21-03-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν προσεχῆ Μεγάλην Πέμπτην θὰ προβῇ εἰς καθαγιασμὸν ἁγίου μύρου. Τοῦτο τὸ γεγονὸς εἶναι ἱστορικὸν καὶ ἔχει μεγίστην σημασίαν, καθότι ὑφ’ ὁλοκλήρου τῆς Ἱεραρχίας θὰ καθαγιασθῇ Ἅγιον Μῦρον.

   Τὸ ἅγιον μῦρον εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ χρίσματος διὰ τοῦ ὁποίου μεταδίδονται εἰς τοὺς πιστοὺς τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦτο ἀρχικῶς ἐγίνετο διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων εἰς τοὺς βεβαπτισμένους. ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἦτο δυνατόν νὰ παρίστανται παντοῦ οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἡ Χριστιανικὴ ἐκκλησία ἐξηπλώθη, ἐφηρμόσθη ὁ τρόπος τοῦ Ἁγίου Μύρου τὸ ὁποῖον ηὐλόγουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ Ἐπίσκοποι) καὶ διὰ τοῦ ὁποίου οἱ κατὰ τόπους ἱερεῖς ἔχριον τοὺς βαπτιζομένους. Ἀρχικῶς ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ηὐλόγει τὸ μῦρον τῆς ἐπαρχίας του. Ἡ πολυπλοκότης, ὅμως τῆς παρασκευῆς του, λίαν συντόμως ὡδήγησε εἰς τὴν πρακτικὴν νὰ εὐλογῇται τοῦτο ὑπὸ τῶν Συνόδων τῶν κατὰ τόπους Πατριαρχείων καὶ λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ ἐξακολουθεῖ γενικῶς μέχρι σήμερον.

   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρ’ ὅτι αὐτοκέφαλος ἀπὸ τὸ 1850, ἐκ λόγων σεβασμοῦ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, ἐλάμβανε τὸ ἅγιον μῦρον παρ’ αὐτοῦ. Ἡμεῖς ὅμως οἱ γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς συνέχεια τῆς αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι ὑπὸ τὴν ἀκαινοτόμητον ἔννοιαν, ἐφ’ ὅσον τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως περιέπεσεν εἰς τὴν καινοτομίαν καὶ τὸν Οἰκουμενισμόν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχόμεθα μῦρον παρ’ αὐτοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου προβαίνομεν εἰς τὸν καθαγιασμὸν τοῦ ἁγίου μύρου. Εὐκόλως, λοιπόν, δύναται νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν τὸ πόσον σημαντικὸν εἶναι τὸ γεγονὸς αὐτὸ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας. Ὁ προηγούμενος καθαγιασμὸς Ἁγίου Μύρου ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐγένετο τὸ ἔτος 2001, ἤτοι πρὸ 18 ἐτῶν.

   Ἡ παρασκευή (ἔψησις) τοῦ Ἁγίου Μύρου θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας (Ἀναγεννήσεως 37). Ἡ ὅλη διαδικασία θὰ ἀρχίσῃ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων πρωΐ μὲ τὴν προχείρησιν τῶν μυρεψῶν, ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ διαδικασία τῆς ἐψήσεως (βρασμοῦ τοῦ ἐλαίου μετ’ οἴνου καί ἀρωματικῶν οὐσιῶν) θὰ γίνει εἰς τρεῖς φάσεις μετὰ τὰς πρωϊνὰς ἀκολουθίας τῆς Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης καὶ Μ. Τετάρτης. Εἰς ὅλας τὰς ἀκολουθίας τῶν ἡμερῶν αὐτῶν θὰ προΐσταται Ἀρχιερεύς. Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ γεγονότος εἶναι ἡ τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τὴν Μ. Πέμπτην πρωΐ εἰς τὸ Συνοδικὸν συλλείτουργον.

   Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν δύνανται, καλοῦνται νὰ προσέλθουν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου κατὰ τὰς προαναφερθεῖσας Ἱερὰς Ἀκολουθίας διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὸ ἱστορικόν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας τοῦτο γεγονός.

   Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμεθα πατρικῶς ὅπως ἅπαντες, φθάσητε εἰς τὸ πέρας τῆς περιόδου τῆς Ἁγ. Τεσσαρακοστῆς ἐν ὑγείᾳ κατ’ ἄμφω καὶ ὑποδεχθῆτε τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐν χαρᾷ.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος