ΤΟ Σάββατο, 15/28.5.2016, τελέσθηκε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια, χάρι, τάξι καὶ λαμπρότητα ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς, στὶς παρυφὲς τῆς Πάρνηθος, τόπο ταφῆς τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου καὶ ἀναπαύσεως τῶν ἱερῶν Λειψάνων του.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας κτύπησε τὴν ἡμέρα αὐτὴ στὸν ἅγιο τοῦτο χῶρο, ἐφ’ ὅσον ἡ σημασία τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος ποὺ πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, εἶναι δύσκολο νὰ γίνη ἀντιληπτὴ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπιτελέσαντας τοῦτο.

Πρὸ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, εἶχε τεθῆ ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Προμάχου ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὥστε οἱ προσερχόμενοι ἀναρίθμητοι προσκυνηταὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ καὶ γενικὰ τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδος μας ἤ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ προσκυνοῦν αὐτὴν ἀρυόμενοι θείαν εὐλογίαν. Οἱ πιστοὶ παρέμεναν ἐκτὸς τοῦ κυρίως Ναοῦ στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ὅπου, ὅπως συνέβη καὶ στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς, ἄκουγαν ἀπὸ τὰ ἠχεῖα, ἀλλὰ καὶ παρακολουθοῦσαν ἀπὸ ὀθόνες ποὺ εἶχαν τοποθετηθῆ σὲ διάφορα σημεῖα, τὰ διαδραματιζόμενα ἐντὸς Αὐτοῦ.

Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Στὸ Ἱερὸ Βῆμα παρίσταντο οἱ Ἀρχιερεῖς, 18 συνολικὰ τὸν ἀριθμόν, ὅπως καὶ οἱ Διάκονοι. Στὸν κυρίως Ναὸ παρίσταντο οἱ δεκάδες τῶν Ἱερέων, ὅπως καὶ οἱ προσελθόντες Μοναχοί, ἡ Καθηγουμένη τῆς Μονῆς Ξένη Μοναχὴ καὶ ἄλλες Μοναχὲς τῆς Μονῆς αὐτῆς ἤ καὶ ἄλλων Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ ἄλλα μέρη, ὡς καὶ ὁ Χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε ἔξοχα τὰ ψαλλόμενα μέλη, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νεκταρίου Κατσίρη.

Στὴν Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος μὲ συλλειτουργοὺς τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη καὶ Πρωθιεράρχη τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς: Σεβασμ. Μητροπολίτας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, οἰκεῖο Ἱεράρχη, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τορόντο κ. Μωϋσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, τὸν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲβ κ. Γεώργιο, τοὺς Σεβασμ. Ἐπισκόπους Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιο, Λούνης κ. Σιλουανὸ καὶ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο, καὶ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.

Τὰ τῆς τάξεως καὶ ὁμαλῆς διεξαγωγῆς τοῦ Τυπικοῦ φρόντιζαν μὲ ἐπιμέλεια οἱ τρεῖς Τελετάρχαι Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Αἰδ. Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντιντίδης καὶ Αἰδ. Πρεσβ. π. Στυλιανὸς Τομαής.

Τελετές Αγιοκατατάξεως Αγίου Χρυσοστόμου 2016

Τὸν Πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. (ΕΔΩ)

Ἀναφορὰ στὴν προηγηθεῖσα Διορθόδοξο Σύσκεψι τῆς Πέμπτης καὶ ἀνάγνωσι τοῦ σχετικοῦ κυκλοφορηθέντος ἐνημερωτικοῦ Δελτίου Τύπου περὶ Αὐτῆς ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.(ΕΔΩ)

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξῆλθαν στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου εἶχαν τοποθετηθῆ τὰ ἱερὰ Λείψανα, ἡ Κάρα καὶ ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου, ὅπου ἀναγνώσθηκε ἡ ἐκτυπωμένη καλλιτεχνικῶς, Συνοδικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως Αὐτοῦ, ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.(ΕΔΩ)

Ἐν συνεχείᾳ, ψαλλομένων στίχων ἀργῆς Δοξολογίας, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν τὴν Πρᾶξι Διακηρύξεως ἐπὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἐψάλη πανηγυρικῶς ὅπως καὶ τὸ Κοντάκιον, καὶ εὐλογήθηκαν τὰ Κόλλυβα πρὸς τιμήν του, φέροντα ἐπ’ αὐτῶν τὴν ἱερὰ Μορφή του.

Ὁ δὲ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος παρέδωσε τεμάχια τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου Αὐτοῦ μετὰ Συνοδικοῦ Πιστοποιητικοῦ γνησιότητος στὸν Σεβασμ. Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ στοὺς Ἀντιπροσώπους τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας.

Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὡς οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ κυρίως ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διοργάνωσι τῆς θαυμασίας Τελετῆς, ἀνέγνωσε λογύδριο εὐχαριστίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται, πρὸς ἔκφρασιν εὐχαριστιῶν στοὺς κοπιάσαντας καὶ σὲ ὅσους συνέβαλαν στὴν ἄψογη διεξαγωγὴ Αὐτῆς, ἤτοι στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸν Σεβασμ. κ. Γερόντιο γιὰ τὴν συνεργασία ἐπὶ τοῦ Τυπικοῦ, στὸν Σεβασμ. κ. Κυπριανὸ γιὰ τὴν ὅλη συμβολὴ καὶ γιὰ τὴν συγγραφὴ καὶ κυκλοφόρησι τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου, στοὺς Κληρικούς, πολλοὶ τῶν ὁποίων ἦλθαν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, στὸν παριστάμενο Δήμαρχο Ἀχαρνῶν κ. Κατσαβό, στὶς ἀρχὲς ἀσφαλείας (Ἀστυνομία, Τροχαία) γιὰ τὴν ἀναγκαία συνεισφορά τους καὶ γενικὰ σὲ ὅλους τοὺς συμμετασχόντας, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα. (ΕΔΩ)

Ἀκολούθησε περιφορὰ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων, φερομένων ὑπὸ Κληρικῶν, ὡς καὶ τῆς ἁγίας Κάρας φερομένης ὑπὸ Ἀρχιερέων, πέριξ τοῦ Ναοῦ, διὰ μέσου τοῦ παρισταμένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔρραινε μὲ ἄνθη εὐλαβείας αὐτά, σὲ ἔξαρσι εὐλαβείας, συγκινήσεως καὶ ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ ὅλη πομπὴ εἰσῆλθε καὶ πάλιν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας διενεμήθησαν εὐλογίες, ἡ τυπωθεῖσα Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου σὲ μικρὰ εἰκονάκια, ὅπως καὶ τρόφιμα.

Στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικοὺς παρετέθη τράπεζα, μετὰ τὴν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος διένειμε ἀναμνηστικὸ ὑλικό, τὴν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία Αὐτοῦ, μία καλλιτεχνικὴ ἔκδοσι μὲ ἐπιστασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, περιέχουσα καὶ ἄλλα βοηθητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα περὶ τοῦ Ἁγίου. Στοὺς δὲ Ἀρχιερεῖς παρεδόθησαν εὐλογίες καὶ ἐπίσης μικρὸ τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου γιὰ ὅλες τὶς Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, μὲ σχετικὸ συνοδευτικὸ Συνοδικὸ Πιστοποιητικὸ γνησιότητος.

Ὅλοι ὅσοι εἶχαν τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ παρίστανται προσευχητικὰ καὶ νὰ βιώσουν αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ μεγαλεῖο τῆς ἡμέρας, βεβαιώνουν γιὰ τὴν πλούσια Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔγινε αἰσθητὴ στὴν ἀπονομὴ τοῦ δικαίου ἐπαίνου γιὰ τὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Χρυσόστομο, ὡς καὶ γιὰ ἕναν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ γιὰ μία ἐλπιδοφόρα ἀνανέωσι τῆς ἱερᾶς Κληρονομίας τῆς Πατρώας Παραδόσεως, σὲ μία κρίσιμη ἱστορικὴ καμπὴ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως, τὴν ὁποίαν καλούμεθα ἐπιτακτικὰ νὰ διαφυλάξουμε καὶ μεταλαμπαδεύσουμε μὲ φρόνημα ἀνδρεῖο καὶ ὁμολογιακό, μὲ τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα, μὲ διάκρισι καὶ ἀγάπη.

Οἱ εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου εἴθε νὰ σκέπουν καὶ ὁδηγοῦν ἅπαντας τοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους, τὰ κοντινὰ καὶ μακρινὰ πνευματικὰ τέκνα Αὐτοῦ, στὴν ἀποστατικὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ἡ δὲ ἑνότης τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων νὰ ἐνισχύεται καὶ διευρύνεται πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του!

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Ι. Μητρόπολις μας εις την Διορθόδοξη Σύσκεψη των Γ.Ο.Χ.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συμμετείχε στο Διορθόδοξο Συλλείτουργο

Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Επίσημες αναρτήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνος